Stanovy ČSV, o. s.

Stanovy Českého svazu včelařů, o. s.

Část I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1
Název a charakteristika Českého svazu včelařů

1. Název sdružení je Český svaz včelařů, o.s., (dále rovněž Český svaz včelařů, ČSV, svaz).
2. Český svaz včelařů je občanským sdružením, které sdružuje fyzické a právnické osoby jako chovatele včel, popř. zájemce o včelařství a včelařské odborníky.
3. Český svaz včelařů je právnickou osobou.

§ 2
Sídlo a působnost Českého svazu včelařů

1. Sídlem Českého svazu včelařů je Praha. Přesná adresa je ulice Křemencova 8, č.p. 177, 115 24 Praha 1.
2. Působnost Českého svazu včelařů se vztahuje na území České republiky a je uplatňována zejména prostřednictvím organizačních jednotek, kterými jsou základní organizace, okresní organizace a Cech profesionálních včelařů.

§ 3
Poslání a cíle činnosti Českého svazu včelařů

Hlavním cílem Českého svazu včelařů je, při sdružování členů a ve své činnosti, vytvářet a zajišťovat podmínky a předpoklady pro všestranný rozvoj včelařství a členů, zejména:
a) pečovat o růst odborné a společenské úrovně členů, působit na výchovu a zapojování mládeže do včelařské činnosti,
b) spolupracovat s příslušnými organizacemi a orgány pro využívání opylovací funkce včel a zdrojů snůšky,
c) zabezpečovat a podporovat vlastní činnosti a v součinnosti s dalšími subjekty vytvářet účinný systém odborné a společenské výchovy svých členů, dalších zájemců a mladé generace pro včelařství,
d) podporovat zavádění nových a progresivních poznatků a výsledků vědy, techniky, výzkumu a vývoje do včelařství,
e) sledovat vývoj včelařství ve světě, spolupracovat se zahraničními včelařskými a dalšími organizacemi a orgány, usilovat o odpovídající podíl a přínos Českého svazu včelařů pro celosvětový rozvoj včelařství,
f) propagovat vztah a lásku k přírodě, význam včelařství pro zemědělství, lesnictví, ekologii a celou společnost a spolupracovat s hromadnými sdělovacími prostředky,
g) vytvářet podmínky pro účinnou propagaci včelích produktů a výrobků z nich,
h) vytvářet, vlastnit, užívat a chránit průmyslové vlastnictví ČSV, zejména ochranné známky, označení původu, vynálezy, zlepšovací návrhy, průmyslové vzory apod., a hospodařit s ním s cílem propagovat a chránit včelí produkty tuzemského původu,
i) vydávat nebo zajišťovat a spolupracovat při vydávání odborných časopisů, publikací, literatury, filmů a při vedení knihoven a kronik,
j) spolupracovat s veterinárními orgány a Výzkumným ústavem včelařským, s.r.o. zejména při zkvalitňování chovu včel, při tlumení a likvidaci chorob a nákaz včel, v opylovací činnosti a využití zdrojů snůšky,
k) hájit oprávněné zájmy a potřeby členů, poskytovat nebo zajišťovat jim odborné a právní rady i přímou právní pomoc v otázkách týkajících se včelařství,
l) zřizovat podle potřeby Českého svazu včelařů a členů účelové fondy ke krytí nebo zmírnění škod a úhrady nákladů zapříčiněných zejména živelními událostmi a protiprávními činy, při tlumení a likvidaci včelích chorob a nákaz, a také pro finanční zajištění jednotlivých úseků činnosti,
m) zakládat, zřizovat a provozovat v souladu s právními předpisy pozorovací, pokusná, plemenářská, výzkumná, signalizační, chovatelská, výrobní, obchodní, výchovná, vzdělávací, kulturní, školská a další zařízení, živnosti, obchodní společnosti nebo družstva, soukromé školy a učiliště, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti atp. za účelem zkvalitňování a podpory chovu včel, vzdělávání, rozvoje ekonomiky včelaření a zajištění včelařských potřeb, využití a odbytu včelích produktů,
n) vstupovat do zájmových sdružení právnických osob, uzavírat podle potřeby a oboustranného zájmu smlouvy o spolupráci se včelařskými sdruženími a jinými právnickými osobami,
o) dávat podněty, vyjádření a připomínky k veřejně-právním návrhům a opatřením ústředních a dalších orgánů a úřadů, dotýkajících se včelařství,
p) zprostředkovávat pojištění členů pro případ úrazu s trvalými následky nebo smrti při provozování včelařství nebo v přímé souvislosti s ním.

Část II.
ORGÁNY, ORGANIZAČNÍ JEDNOTKY A DALŠÍ SUBJEKTY
ČESKÉHO SVAZU VČELAŘŮ

§ 4
Ústřední orgány Českého svazu včelařů

1. Ústředními orgány Českého svazu včelařů jsou:
a) sjezd,
b) republikový výbor,
c) předsednictvo republikového výboru,
d) ústřední kontrolní a revizní komise.

§ 5
Sjezd

1. Sjezd je nejvyšším orgánem svazu.
2. Sjezd svolává republikový výbor jednou za pět let. Mimořádný sjezd je republikový výbor povinen svolat, jestliže o jeho svolání rozhodne republikový výbor usnesením, pro jehož přijetí hlasovala více než polovina všech členů republikového výboru nebo jestliže o jeho svolání požádá písemně více než třetina základních organizací, a to nejpozději do 6 měsíců.
3. Sjezd tvoří shromáždění delegátů zvolených na okresních konferencích a hosté. Kandidáti do ústředních orgánů svazu jsou současně delegáty sjezdu – tato podmínka se uplatní poprvé až při přípravě X. sjezdu ČSV. Klíč k počtu delegátů stanovuje republikový výbor na základě aktuálního stavu členské základny.
4. Termín svolání sjezdu, případně mimořádného sjezdu republikový výbor oznámí minimálně rok předem, respektive půl roku předem, a delegáty na sjezd pozve nejméně 30 dnů před termínem jeho konání.
5. Sjezd:
a) projednává a schvaluje zprávy o činnosti a hospodaření svazu, republikového výboru a ústřední kontrolní a revizní komise,
b) projednává a stanovuje hlavní úkoly a další zásady činnosti a hospodaření svazu,
c) jedná a usnáší se o věcech a zprávách předložených sjezdu republikovým výborem, ústřední kontrolní a revizní komisí, pracovním předsednictvem a delegáty sjezdu,
d) schvaluje stanovy, popř. jejich změny,
e) stanovuje počet členů republikového výboru a ústřední kontrolní a revizní komise a volí jejich členy, ust. § 6 odst. 2 e) a § 27 odst. 3 stanov tím není dotčeno, v případě ÚKRK volí též prvního a druhého náhradníka.
f) schvaluje volební a jednací řád sjezdu,
g) rozhoduje ve věcech, které si vyhradí,
i) usnáší se o zániku svazu.

§ 6
Republikový výbor

1. Republikový výbor (RV) je řídícím a výkonným orgánem svazu, je nejvyšším orgánem ČSV mezi sjezdy. Republikový výbor tvoří členové zvolení sjezdem, není-li dále stanoveno jinak.
2. Republikový výbor:
a) zajišťuje plnění cílů svazu a realizaci přijatých úkolů a usnesení sjezdu,
b) svolává sjezd a připravuje materiály pro jednání sjezdu a zabezpečuje jeho organizační zajištění,
c) předkládá sjezdu zprávu o činnosti svazu a republikového výboru,
d) stanovuje počet členů předsednictva,
e) volí předsedu ČSV, který se tak zároveň stává předsedou republikového výboru a předsedou předsednictva RV ČSV, není-li členem RV, touto volbou se jím stává, v případě ukončení výkonu funkce předsedy ČSV, který nebyl v době svého zvolení členem RV, končí i jeho členství v RV,
f) volí ze svých řad dva místopředsedy, kteří se tak stávají členy předsednictva, a další členy předsednictva, kteří jsou zpravidla zároveň pověřeni řízením odborných komisí a dalších dílčích činností,
g) zřizuje sekretariát republikového výboru,
h) k řešení odborných otázek svazu ustavuje odborné komise, jmenuje jejich předsedy a na jejich návrh další členy těchto komisí, komise pracují na základě pokynů RV a předsednictva,
i) vydává svazové pokyny, směrnice, volební a jednací řády, statuty redakčních rad a statuty odborných komisí,
j) stanovuje zásady tvorby členských příspěvků, rozdělení členských příspěvků, výši členských příspěvků, které jsou základní organizace povinny odvádět do rozpočtu svazu, a termín jejich splatnosti,
k) stanovuje případné sankce při prodlení základních organizací s odvodem členského příspěvku do rozpočtu svazu a rozhoduje o úhradě peněžitých sankcí, které budou ČSV případně uděleny za porušení obecně závazných směrnic a pokynů pro poskytování příspěvků a dotací,
l) projednává a schvaluje roční plán činnosti a hospodaření svazu, zprávu o ročním hospodaření a činnosti svazu a účetní závěrku,
m) provádí výklad stanov,
n) jmenuje na návrh předsednictva redakční radu svých odborných časopisů,
o) schvaluje zásady nakládání s nemovitým majetkem svazu, schvaluje převody nemovitého majetku, majetkových vkladů, cenných papírů a jiných práv ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví ČSV,
p) volí členy rozhodčí komise a schvaluje její statut.
3. Republikový výbor je za svou činnost odpovědný sjezdu.
4. Republikový výbor je oprávněn provést v případě zájmu a potřeb svazu nezbytné a účelné změny stanov s výjimkou ustanovení o sjezdu a ustanovení o působnosti a pravomocích kontrolních a revizních komisí a o zániku svazu.
5. Zasedání republikového výboru svolává předsednictvo podle plánu činnosti nejméně 2x za rok. Je povinno svolat republikový výbor, požádá-li o to alespoň polovina všech jeho členů, a to ve lhůtě do 60 dnů. Pokud předsednictvo nesvolá ve stanovené lhůtě republikový výbor, svolá jej ÚKRK do 30 dní po uplynutí lhůty.
6. Jednání republikového výboru řídí předseda republikového výboru ČSV nebo jím pověřený člen, v případě svolání republikového výboru cestou ÚKRK zahajuje jednání RV předseda ÚKRK nebo pověřený člen ÚKRK, a to do volby předsedajícího jednání RV.
7. Republikový výbor schvaluje zakládání obchodních společností a družstev nebo členství v nich, a dalších zařízení podle § 3 písm. m) a vstup do zájmových sdružení právnických osob podle § 3 písm. n) stanov.
8. Republikový výbor může na návrh okresní organizace po předchozím projednání předsednictva a na návrh předsednictva po předchozím projednání s příslušným OO ČSV rozhodnout hlasováním o odvolání člena republikového výboru z funkce, neplní-li dlouhodobě úkoly vyplývající z jeho funkce.

§ 7
Předsednictvo republikového výboru

1. Předsednictvo republikového výboru (předsednictvo, PRV) je statutárním orgánem svazu a výkonným orgánem republikového výboru. Je oprávněno jednat ve všech věcech svazu. Členem předsednictva nemůže být zaměstnanec ČSV.
2. Jednat jménem svazu a zastupovat jej navenek jsou samostatně oprávněni předseda, místopředseda a tajemník, kteří jsou ve svém jednání vázáni rozhodnutím předsednictva RV a RV. Podepisování za svaz se provádí tak, že k uvedenému názvu připojí své podpisy společně předseda (v jeho nepřítomnosti místopředseda) a tajemník nebo jiná předsednictvem pověřená osoba.
3. Zasedání předsednictva svolává podle plánu činnosti republikového výboru nebo v případě mimořádné potřeby předseda ČSV.
4. Zasedání předsednictva řídí předseda nebo v případě potřeby jím pověřený člen předsednictva.
5. Předsednictvo:
a) jmenuje tajemníka svazu,
b) jmenuje a odvolává učitele včelařství a přednášející odborníky,
c) zajišťuje realizaci usnesení republikového výboru,
d) rozhoduje o vzniku, změnách a skončení pracovněprávních vztahů zaměstnanců sekretariátu republikového výboru a prostřednictvím tajemníka řídí sekretariát,
e) zajišťuje plnění usnesení RV ČSV o založení obchodních společností a družstev nebo členství v nich a dalších zařízeních,
f) připravuje materiály pro jednání republikového výboru a svolává jeho zasedání a podává mu zprávy o své činnosti,
g) hospodaří podle schváleného rozpočtu a rozhodnutí republikového výboru s prostředky svazu,
h) rozhoduje o neodkladných záležitostech příslušejících republikovému výboru; toto rozhodnutí předkládá k projednání a schválení nejbližšímu zasedání republikového výboru.
6. Neodkladné záležitosti náležející do působnosti předsednictva mohou členové předsednictva schválit per rollam. Takovéto rozhodnutí musí být potvrzeno na následujícím jednání předsednictva.

§ 8
Ústřední kontrolní a revizní komise

1. Ústřední kontrolní a revizní komise je kontrolním a revizním orgánem svazu.
2. Ústřední kontrolní a revizní komise je za svou činnost odpovědna sjezdu.
3. Zasedání ústřední kontrolní a revizní komise svolává a činnost kontrolní a revizní komise řídí předseda ústřední kontrolní a revizní komise.
4. Ústřední kontrolní a revizní komise:
a) volí na svém prvním zasedání předsedu a místopředsedu,
b) je oprávněna kontrolovat činnost všech organizačních jednotek svazu, republikového výboru a sekretariátu i všech subjektů zřízených svazem,
c) je oprávněna provádět revize hospodaření všech organizačních jednotek svazu a sekretariátu i všech subjektů zřízených svazem, v průběhu kontrolní činnosti může ke zjištěným skutečnostem žádat vysvětlení a to v písemné podobě, pokud kontrolní skupina nestanoví jinak,
d) výsledek kontroly nebo revize oznámí ÚKRK písemně prověřované jednotce, která je povinna ÚKRK sdělit opatření přijatá k případně zjištěným nedostatkům v termínu do konce následujícího měsíce po měsíci, ve kterém jí ÚKRK předala v písemné podobě výsledek kontroly nebo revize,
e) formou průběžné zprávy za uplynulé období seznamuje republikový výbor s výsledky kontrol a revizí, navrhuje nápravná opatření k odstranění zjištěných vad, pokud vlastní opatření kontrolovaného subjektu považuje za nedostatečné, přičemž vyjádření kontrolovaného subjektu musí být součástí této zprávy, v období mezi zasedáními RV informuje o výsledcích své činnosti předsednictvo,
f) předkládá sjezdu zprávu o své činnosti a o výsledcích kontrol a revizí,
g) neřeší spory mezi organizačními jednotkami ČSV a členy ČSV.
5. Předseda ústřední kontrolní a revizní komise nebo komisí pověřený člen má právo se zúčastňovat jednání předsednictva s hlasem poradním.
6. Členové ústřední kontrolní a revizní komise mají právo účastnit se jednání republikového výboru s hlasem poradním.
7. Ústřední kontrolní a revizní komise může rozhodnout hlasováním o odvolání člena ústřední kontrolní a revizní komise z funkce, neplní-li dlouhodobě úkoly vyplývající z jeho funkce. Na jeho místo nastupuje příslušný náhradník zvolený sjezdem.
8. Způsob navrhování kandidátů do ÚKRK, podmínky kandidatury, sestavení kandidátky, jakož i způsob a průběh voleb, je věcí přípravy sjezdu ČSV, přijatého volebního řádu a volební komise zvolené orgánem, který členy ÚKRK volí.

§ 9
Sekretariát republikového výboru

1. Sekretariát je administrativní jednotkou svazu.
2. Je podřízen předsednictvu, které určuje zaměření a obsah jeho činnosti a dozírá na její provádění.
3. Vlastní činnost sekretariátu republikového výboru a jeho zaměstnanců řídí tajemník.
4. Tajemník je do funkce jmenován na základě rozhodnutí předsednictva a svou funkci vykonává v pracovním poměru. Za svou činnost odpovídá předsednictvu. Mezi zasedáními předsednictva se řídí pokyny předsedy ČSV a je mu odpovědný. Účastní se jednání předsednictva i republikového výboru s hlasem poradním.

§ 9a
Organizační jednotky ČSV

1. Organizačními jednotkami svazu jsou:
a) Základní organizace,
b) Okresní (městské) organizace,
c) Cech profesionálních včelařů,
2. Organizační jednotky svazu nejsou členy svazu. Nevztahují se na ně ustanovení upravující členství v ČSV. Organizační jednotky svazu nemohou ze svazu vystoupit, nemohou být ze
svazu vyloučeny, nemohou vstoupit do jiných subjektů, nemohou existovat mimo svaz.
3. Jednání organizačních jednotek svazu nesmí být v rozporu s předpisy, usneseními, posláním a cíli ČSV.
4. Vznik a zánik organizačních jednotek svazu řeší příslušná ustanovení stanov a Jednací řád ČSV.

§ 10
Okresní (městské) organizace

1. Okresní (městská) organizace Českého svazu včelařů (dále OO ČSV nebo okresní organizace) je organizační jednotkou svazu.
2. Okresní organizace má právní subjektivitu, to znamená, že má právo v rámci své působnosti podle stanov jednat, nabývat práv a zavazovat se vlastním jménem v souladu s právními předpisy. ČSV ručí za dluhy OO ČSV v rozsahu do výše likvidity majetku OO ČSV.
3. Územní působnost OO ČSV je zásadně shodná s územím příslušného okresu, které je stanoveno právním předpisem. V odůvodněných případech může územní působnost okresních organizací stanovit odchylně předsednictvo po projednání s okresními organizacemi, kterých se záležitost týká.
4. Územní působnost organizací ČSV na území hlavního města Prahy se stanovuje tak, že obvody Prahy, případně městské části, plní funkci základních organizací, a Městský výbor Praha působí na úrovni okresní organizace.
5. Za okresní organizaci jedná samostatně předseda nebo jednatel. Podepisování se provádí tak, že k uvedenému názvu připojí své podpisy společně předseda (v jeho nepřítomnosti místopředseda) a jednatel nebo jiná předsednictvem pověřená osoba.

§ 11
Orgány okresní (městské) organizace

1. Okresními (městskými) orgány (dále jen okresními orgány) jsou:
a) okresní konference,
b) okresní výbor,
c) předsednictvo,
d) okresní kontrolní a revizní komise.

§ 12
Okresní konference

1. Okresní konference je nejvyšším orgánem okresní organizace.
2. Tvoří ji shromáždění delegátů, popřípadě jejich náhradníků, zvolených na výročních členských schůzích základních organizací v působnosti příslušné okresní organizace, a hosté. Klíč k počtu delegátů stanovuje republikový výbor na základě aktuálního stavu členské základny.
3. Okresní konference se koná jednou za pět let. Svolává ji okresní výbor. Oznámení o jejím svolání se oznamuje delegátům a sekretariátu alespoň 21 dní předem. V případě nutnosti projednání a rozhodnutí o zásadních otázkách může okresní výbor svolat mimořádnou okresní konferenci. Je povinen ji svolat do 60 dnů, požádá-li o její svolání alespoň jedna třetina základních organizací v obvodu působnosti okresní organizace.
4. Okresní konference je schopna se usnášet, jsou-li na ní přítomni delegáti zastupující více než polovinu základních organizací.
5. Okresní konferenci řídí pracovní předsednictvo zvolené na konferenci.
6. Okresní konference:
a) jedná a usnáší se o činnosti a hospodaření okresní organizace a o plnění usnesení z předchozí konference, zejména podle přednesených zpráv okresního výboru a okresní kontrolní a revizní komise a diskuse,
b) jedná a usnáší se o věcech, které byly po předložení okresním výborem, okresní kontrolní a revizní komisí nebo delegáty okresní konference zařazeny do programu konference,
c) rozhoduje o stanovení počtu členů okresního výboru, jeho předsednictva a okresní kontrolní a revizní komise,
d) volí členy okresního výboru,
e) volí členy okresní kontrolní a revizní komise včetně prvního a druhého náhradníka,
f) volí delegáty sjezdu a jejich náhradníky,
g) navrhuje kandidáty do vyšších svazových orgánů,
h) projednává a schvaluje zaměření činnosti a hospodaření okresního výboru na další období.

§ 13
Okresní výbor

2. Okresní výbor je nejvyšším orgánem okresní organizace mezi okresními konferencemi, řídí a koordinuje činnost svazu v obvodu své působnosti mezi konferencemi.
3. Okresní výbor volí ze svých členů předsedu, místopředsedu, jednatele, pokladníka a další členy předsednictva, kteří mohou být pověřeni vedením odborných komisí a dalších dílčích činností.
4. Okresní výbor:
a) připravuje materiály pro jednání okresní konference a zabezpečuje její organizační zajištění,
b) doporučuje a navrhuje po projednání s příslušnými základními organizacemi kandidáty do ústředních orgánů,
c) spolupracuje s organizacemi a orgány v okresech,
d) jedná a usnáší se o svolání okresní konference a o záležitostech, které jí budou předloženy k projednání,
e) po projednání s příslušnými ZO určuje jejich územní působnost,
f) projednává a schvaluje plán činnosti a rozpočet okresního výboru na kalendářní rok,
g) schvaluje po předchozím projednání v jednotlivých základních organizacích výši příspěvku základních organizací ve svém obvodu vybíraných na činnost okresní organizace.
4. Zasedání okresního výboru svolává předsednictvo okresního výboru podle plánu činnosti nebo podle potřeby alespoň 7 dní předem. Předsednictvo je povinno svolat okresní výbor, požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina jeho členů.
5. Zasedání okresního výboru řídí předseda, popř. místopředseda nebo okresním výborem pověřený člen.

§ 14
Předsednictvo

1. Předsednictvo je výkonným orgánem, který řídí a koordinuje činnost svazu v okrese mezi zasedáními okresního výboru podle usnesení a plánu činnosti okresního výboru.
2. Členy předsednictva jsou: předseda, místopředseda, jednatel, pokladník a další členové zvolení okresním výborem.
3. Předsednictvo může v naléhavých případech jednat a rozhodnout i v záležitostech, které příslušejí okresnímu výboru. Své rozhodnutí předloží k projednání a schválení na nejbližším zasedání okresního výboru.
4. Mimořádné a neodkladné záležitosti, které přísluší předsednictvu, může vyřídit předseda spolu s jednatelem. V době nepřítomnosti předsedy nebo z pověření má tyto pravomoci místopředseda.

§ 15
Okresní kontrolní a revizní komise

1. Okresní kontrolní a revizní komise je kontrolním a revizním orgánem svazu v okrese.
2. Okresní kontrolní a revizní komise:
a) sleduje a kontroluje činnost okresního výboru a plnění stanovených úkolů a přijatých usnesení,
b) provádí revize hospodaření okresního výboru,
c) je oprávněna z vlastního podnětu nebo na žádost kontrolní a revizní komise základní organizace provést kontrolu činností a revizi hospodaření i v základní organizaci,
d) informuje okresní výbor o výsledcích kontrol a revizí a navrhuje přijetí opatření ze zjištěných závad,
e) předkládá okresní konferenci zprávu o činnosti a výsledcích kontrol a revizí.
f) neřeší spory mezi základními organizacemi a členy ČSV v okrese.
3. Okresní kontrolní a revizní komise je odpovědná okresní konferenci.
4. V okresní kontrolní a revizní komisi se ustavují funkce předsedy a místopředsedy.
5. Předseda okresní kontrolní a revizní komise nebo komisí pověřený člen je oprávněn zúčastňovat se jednání okresního výboru a jeho předsednictva s hlasem poradním.
6. Okresní kontrolní a revizní komise může rozhodnout hlasováním o odvolání člena okresní kontrolní a revizní komise z funkce, neplní-li dlouhodobě úkoly vyplývající z jeho funkce. Na jeho místo nastupuje příslušný náhradník zvolený okresní konferencí.

§ 16
Základní organizace

1. Základní organizace Českého svazu včelařů je nejdůležitější organizační jednotkou svazu. Vede v evidenci členy svazu zásadně podle katastrálních území jedné nebo více obcí téhož okresu. V názvu ZO musí být uveden název obce, vyskytující se v působnosti této ZO. Koordinaci jiného organizačního uspořádání územní působnosti základních organizací zajišťují v dohodě s nimi příslušné okresní výbory.
2. Základní organizaci zakládají na ustavující schůzi členové, kteří v ní chtějí být v rámci členství ve svazu organizačně sdruženi. Ustavující schůzi základní organizace svolává přípravný výbor. K založení ZO je nezbytný předchozí souhlas OV, který současně určí územní působnost ZO. Výjimečně může určit územní působnost a udělit souhlas se založením ZO předsednictvo RV. Základní organizace musí mít nejméně pět členů. Podrobnosti vzniku ZO stanoví jednací řád ČSV.
3. Základní organizace má právní subjektivitu, to znamená, že základní organizace má právo v rámci své působnosti podle stanov jednat, nabývat práv a zavazovat se vlastním jménem v souladu s právními předpisy. ČSV ručí za dluhy ZO v rozsahu nejvýše do likvidity majetku ZO.
4. Za základní organizaci jedná samostatně předseda nebo jednatel. Podepisování se provádí tak, že k uvedenému názvu připojí své podpisy společně předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, a jednatel nebo jiná výborem pověřená osoba.
5. Základní organizace přijímá členy jménem Českého svazu včelařů.
6. Základní organizace může být zrušena:
a) rozhodnutím členské schůze o likvidaci, sloučení nebo rozdělení,
b) rozhodnutím OV, neplní-li ZO dlouhodobě úkoly, vyplývající pro ni ze stanov a závazných rozhodnutí svazu, podrobný postup upravuje jednací řád svazu,
c) rozpuštěním svazu.

§ 17
Orgány základní organizace

1. Členská schůze (výroční členská schůze).
2. Výbor.
3. Kontrolní a revizní komise.

§ 18
Členská schůze (výroční členská schůze)

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem základní organizace.
2. Členskou schůzi svolává výbor. Výroční členská schůze se koná jednou v roce. Členskou schůzi svolává výbor podle potřeby základní organizace. Výbor je povinen svolat členskou schůzi, požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina členů základní organizace.
3. Svolání členské schůze oznamuje výbor členům alespoň 5 dnů předem.
4. Členskou schůzi řídí předseda nebo místopředseda, popř. výborem pověřený člen základní organizace.
5. Výroční členská schůze:
a) projednává a schvaluje výroční zprávu o činnosti, jejíž součástí je i zpráva o hospodaření, a zprávu kontrolní a revizní komise,
b) projednává a schvaluje zaměření činnosti a hospodářský rozpočet na běžný rok,
c) stanovuje počet členů orgánů základní organizace,
d) volí a odvolává členy výboru a kontrolní a revizní komise, případně jednoho revizora (viz § 20 odst. 1 stanov),
e) ustavuje na návrh výboru odborné komise a volí a odvolává jejich členy a včelařské důvěrníky,
f) volí delegáty na okresní konferenci, popřípadě jejich náhradníky,
g) navrhuje kandidáty do okresních orgánů a vyjadřuje se k návrhům na kandidáty do ústředních orgánů z řad členů, které vede v evidenci,
h) schvaluje část členských příspěvků, která je příjmem základní organizace, může stanovit také zápisné novým členům svazu,
i) stanovuje registrační příspěvky, maximálně ve výši části členského příspěvku na člena, která je příjmem základní organizace,
6. Členská schůze:
a) projednává a schvaluje průběžné zprávy o činnosti základní organizace a výboru,
b) je odvolacím orgánem v případě vyloučení člena výborem ZO,
c) jedná a rozhoduje o záležitostech, které příslušejí výroční členské schůzi, v případě, kdy je potřeba tyto záležitosti projednat a rozhodnout před svoláním výroční členské schůze.

§ 19
Výbor

1. Výbor je výkonným orgánem základní organizace.
2. Výbor je odpovědný členské schůzi.
3. Výbor:
a) řídí činnost základní organizace mezi členskými schůzemi,
b) koordinuje činnost odborných komisí nebo referentů a včelařských důvěrníků,
c) podává členské schůzi zprávu o činnosti,
d) svolává členskou schůzi,
e) rozhoduje o přijetí členů do svazu a o jejich vyloučení,
f) schvaluje převedení člena do členské evidence.
g) rozhoduje o opatřeních za porušení stanov a usnesení orgánů svazu.
4. Výbor volí předsedu, místopředsedu, jednatele a pokladníka. Výbor může pověřit další členy vedením odborných komisí nebo funkcemi referentů.
5. Schůze výboru svolává a řídí předseda nebo z jeho pověření či rozhodnutí výboru jiný pověřený člen. Schůze výboru musí být svolána, požádá-li o to alespoň třetina členů výboru.
6. Neodkladné záležitosti, které příslušejí výboru, může vyřídit předseda spolu s jednatelem. V době nepřítomnosti předsedy nebo z pověření má tyto pravomoci místopředseda.

§ 20
Kontrolní a revizní komise

1. Kontrolní a revizní komise (KRK) je kontrolním a revizním orgánem základní organizace. V případě, že základní organizace má méně než 20 členů nebo z jiných závažných důvodů, může ustavit místo KRK jednoho revizora. Jeho činnost je obdobná činnosti KRK.
2. Kontrolní a revizní komise:
a) sleduje a kontroluje činnost základní organizace na všech úsecích činnosti,
b) provádí revize hospodaření základní organizace,
c) předkládá členské schůzi zprávy a navrhuje opatření z výsledku kontrol a revizí,
d) neřeší spory mezi členy základní organizace ČSV.
3. Kontrolní a revizní komise je odpovědná členské schůzi.
4. V kontrolní a revizní komisi se ustavuje funkce předsedy.
5. Předseda kontrolní a revizní komise nebo komisí pověřený člen je oprávněn zúčastňovat se schůzí výboru s hlasem poradním.

§ 21
Komise, referenti a včelařští důvěrníci

1. Základní organizace mohou v případě potřeby volit k řešení dílčích úseků činnosti odborné komise, popř. referenty.
2. Základní organizace mohou v případě potřeby volit včelařské důvěrníky, prostřednictvím nichž si zabezpečují užší styk s evidovanými a registrovanými členy a přehled o včelařství na určitém území, zpravidla v obci nebo její části.

§ 22
Cech profesionálních včelařů

1. Cech profesionálních včelařů ČSV, o.s., (dále rovněž cech nebo CPV) je organizační jednotkou ČSV s celostátní působností.
2. CPV sdružuje členy ČSV – profesionální včelaře. Jeho hlavním cílem je vytvářet podmínky pro rozvoj včelařských velkochovů.
3. CPV vytváří své orgány. Podrobnosti o zásadách činnosti a organizační struktuře stanoví statut cechu, který je přílohou stanov a tvoří jejich nedílnou součást.
4. CPV má právní subjektivitu, to znamená, že má právo v rámci své působnosti v souladu se stanovami ČSV jednat, nabývat práv a zavazovat se vlastním jménem v souladu s právními předpisy. CPV není oprávněn jednat jménem ČSV o.s. a vystupovat jeho jménem nebo ČSV o.s. zavazovat, a to především vůči státním orgánům, územně-správním orgánům a třetím subjektům.
5. Jednat jménem CPV a zastupovat jej navenek jsou samostatně oprávněni prezident a výkonný sekretář. Podepisování se provádí tak, že k názvu „Cech profesionálních včelařů ČSV, o.s.“ připojí svůj podpis prezident nebo výkonný sekretář.
6. CPV si pro svou činnost může vytvářet své předpisy, k jejichž účinnosti je nutný souhlas republikového výboru. Tyto nesmějí být v rozporu s předpisy a usneseními ČSV.
7. Cech jakožto organizační jednotka svazu může být zrušen na základě rozhodnutí RV ČSV.
8. ČSV o.s. neručí za dluhy a závazky CPV.

§ 23
Smlouvy o spolupráci

1. Svaz může na návrh PRV a po projednání v RV ČSV uzavírat v souladu s právními předpisy smlouvy o spolupráci s jinou právnickou osobou (společenské sdružení, obchodní společnost, družstvo nebo jiná organizace).
2. Ve smlouvě se vymezí zejména účel spolupráce, způsob jejího provádění a prostředky, kterými smluvní strany ke spolupráci přispívají, popř. další otázky způsobu zániku smlouvy.

§ 24
Zájmová uskupení

1. Členové svazu se mohou k uspokojování specifických zájmů sdružovat v rámci svazu též
do zájmových uskupení jako klubů, sekcí, kroužků apod.
2. Činnost zájmových uskupení musí být v souladu se stanovami a ostatními předpisy svazu a řídí se vůlí jejich členů. Finanční a jiné náklady spojené s touto činností hradí členové těchto zájmových uskupení.
3. Zájmová uskupení a jimi případně ustavené orgány mohou jednat jen v záležitostech svých specifických zájmů a členů, kteří se do nich přihlásili. Jménem svazu nebo jeho organizačních jednotek mohou jednat jen v případě zmocnění.

§ 25
Krajské nebo regionální koordinační výbory

1. Okresní organizace v zájmu uspokojování svých společných potřeb nebo zájmů ustavují krajské nebo regionální koordinační výbory.
2. Koordinační výbory sestávají z pověřených zástupců sdružených okresních organizací.
3. Koordinační výbor může jednat jménem okresních organizací jen v záležitostech, ke kterým byl sdruženými okresními organizacemi pověřen na základě smlouvy.
4. Finanční a jiné náklady spojené s činností koordinačních výborů hradí společně v dohodě sdružené okresní organizace.

Část III.
ZÁKLADNÍ ZÁSADY USTAVOVÁNÍ, ČINNOSTI A JEDNÁNÍ ORGÁNŮ A ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK SVAZU

§ 26
Ustavování funkcionářů do orgánů svazu

1. Funkcionáři jsou do orgánů svazu a základních organizací voleni nebo z nich odvoláváni tajným hlasováním nebo veřejným hlasováním, pokud se tak usnese příslušný orgán.
2. Funkce v orgánech svazu jsou dobrovolné. Nejsou vykonávány v pracovně právním vztahu.
3. Pokud se tak orgán svazu rozhodne, může být do něj zvolen jen ten funkcionář, který prokáže svou trestní bezúhonnost.
4. Volby členů do volených orgánů svazu jsou platné, hlasovala-li pro ně více než polovina přítomných s hlasem rozhodujícím.
5. Volební období orgánů svazu všech stupňů je pětileté.
6. Mandát funkcionáře zvoleného namísto funkcionáře, jehož mandát zanikl předčasně, končí s původním mandátem orgánu, do něhož byl funkcionář zvolen.

§ 27
Kooptace členů ústředních a okresních orgánů svazu

1. Na uvolněné místo v republikovém a okresním výboru může příslušný orgán doplnit počet svých členů kooptací a to na zbytek funkčního období.
2. Republikový výbor člena kooptuje podle návrhu okresního výboru okresu, který má kooptovaný člen zastupovat, okresní orgány o kooptaci rozhodují po projednání se ZO, v níž je kooptovaný členem.
3. Republikový výbor může kooptací též rozšířit počet svých členů nad rámec stanovený sjezdem. Navýšení nesmí být vyšší než 10 % počtu stávajících členů RV.
4. Kooptovaný člen má stejná práva a povinnosti jako člen volený.
5. Kooptace do funkcí kontrolních orgánů není možná.

§ 28
Zásady činnosti a jednání orgánů svazu

1. Všechny orgány svazu jsou usnášeníschopné, je-li přítomna více než polovina jejich členů,
není-li dále stanoveno jinak.
2. Usnesení orgánů svazu je platné, hlasovala-li pro ně více než polovina přítomných s hlasem rozhodujícím.
3. O usnesení a závěrech z jednání orgánů svazu se rozhoduje veřejným hlasováním nebo tajným hlasováním, pokud se tak usnese příslušný orgán.
4. Usnesení a rozhodnutí vyšších orgánů svazu, vydaná v souladu se stanovami a dalšími svazovými normami, jsou závazná pro nižší orgány svazu a členy svazu.
5. Usnesení sjezdu o rozpuštění svazu je platné, hlasovaly-li pro něj nejméně tři čtvrtiny všech delegátů sjezdu.
6. O odvolání člena z funkce rozhoduje ten orgán, který jej do funkce zvolil, neuvádějí-li stanovy jinak.
7. Usnesení o odvolání člena ústředního orgánu z funkce je platné, hlasovaly-li pro něj více než dvě třetiny všech členů příslušného ústředního orgánu (RV, ÚKRK).
8. Usnesení RV ČSV podle § 6 odst. 2 písm. o) a odst. 4 je platné, hlasovaly-li pro ně více než tři pětiny všech členů RV.
9. Usnesení členské schůze o zániku základní organizace s likvidací je platné, hlasovaly-li pro něj více než dvě třetiny všech členů základní organizace.
10. Zánik základní organizace jejím rozdělením nebo sloučením jednotlivých základních organizací je platné, hlasovala-li pro něj více než polovina přítomných členů každé ZO. Podmínky rozdělení nebo sloučení základních organizací, zejména podmínky naložení s majetkem, územní působnost nově vzniklých organizačních jednotek, budou stanoveny při sloučení smlouvou, kterou mezi sebou dotčené základní organizace uzavřou, při rozdělení usnesením základní organizace. Účinnosti tyto smlouvy nabudou splněním dvou podmínek: schválením příslušným okresním výborem a následně schválením členských schůzí těchto ZO. Při rozdělení základní organizace je k příslušnému usnesení členské schůze ZO potřebný souhlas okresního výboru. Podrobnosti stanoví jednací řád ČSV.
11. Nedostaví-li se na členskou schůzi (výroční členskou schůzi) základní organizace ani půl hodiny po určené době zahájení více než polovina členů, může členská schůze jednat a usnášet se jen je-li přítomna alespoň čtvrtina členů. Ustanovení bodu 9 a 10 tím není dotčeno.
12. Kumulace funkcí předsedy, místopředsedy, jednatele a pokladníka v orgánech svazu není možná. Taktéž není možná kumulace funkcí výkonných a kontrolních na jedné úrovni řízení.
13. Za výkon dobrovolných funkcí mohou být funkcionářům poskytovány finanční odměny podle rozhodnutí republikového výboru a příslušných organizačních jednotek svazu.
14. Funkcionáři pověření jednat jménem svazu nebo jeho orgánů a organizačních jednotek mají nárok na náhradu nákladů a výloh s tím spojených podle předpisů svazu, případně na základě smluv. Výlohy spojené s účastí členů na instruktážích, školeních a jiných akcích hradí zásadně orgán, který je jako povinné organizuje nebo svolává. V ostatních případech hradí tyto výlohy zásadně orgán, který o vyslání nebo účasti funkcionářů nebo členů rozhodl.
15. Z každého jednání orgánu svazu se pořizuje písemný zápis, jehož součástí je i případné usnesení. Obsah zápisu se projednává a schvaluje na následném zasedání orgánu. Pro zápis ze sjezdu a z konferencí se stanovují ověřovatelé zápisu.

Část IV.
ČLENSTVÍ VE SVAZU, PRÁVA A POVINNOSTI

§ 29
Členství ve svazu

1. Členství ve svazu je dobrovolné. Nikdo nesmí být ke členství ve svazu nucen. Ze svazu může každý svobodně vystoupit.
2. Uchazeč žádá o přijetí za člena svazu písemnou přihláškou.
3. Členy přijímá do svazu jeho jménem základní organizace.
4. Evidenci členů svazu vedou příslušné základní organizace. Člen musí být v členské evidenci pouze v jedné základní organizaci – a to buď v té, v jejímž obvodu má své trvalé bydliště (právnická osoba sídlo), nebo v té, v jejímž obvodu má trvalé stanoviště včelstev, v odůvodněných případech i v jiné základní organizaci. Jestliže má člen trvalá stanoviště včelstev v obvodu více základních organizací, bude veden v členské evidenci v té z nich, u které se k evidenci přihlásí.
5. Za člena svazu může být přijat každý občan, který dosáhl věku 10 let, bydlí na území České republiky, souhlasí se stanovami a zaváže se je plnit. Za obdobných podmínek se může stát členem svazu cizí státní příslušník, který se zdržuje na území České republiky v souladu s právními předpisy.
6. Přijetí nezletilého do svazu je podmíněno písemným souhlasem jeho zákonného zástupce.
7. Svaz může jmenovat čestné členy. Podmínky čestného členství stanoví směrnice RV.
8. Členství v ČSV vzniká přijetím za člena výborem ZO.
9. Včelařský kroužek může být přijat za člena svazu základní organizací, v jejímž obvodu má sídlo škola nebo organizace, při které je organizován.
10. Má-li člen včelstva umístěna na trvalém stanovišti v obvodu územní působnosti jiné základní organizace, než ve které je v členské evidenci, je povinen přihlásit je k registraci v této základní organizaci a spolupracovat s ní, zejména účastnit se jejích členských schůzí. Je povinen plnit usnesení orgánů registrující základní organizace, zejména ta ustanovení, která se týkají chovatelské práce a plnění organizačních opatření k léčení včelstev, a platit registrační příspěvek, je-li stanoven. Příslušná základní organizace je povinna ohlášenou registraci provést bez zbytečného odkladu po zaplacení registračního příspěvku, je-li stanoven. Dále je povinna zvát registrované členy na členské schůze. Formu registrace stanoví RV.
11. Převod členů mezi základními organizacemi je možný. Změní-li se u člena podmínky pro členskou evidenci, nebo rozhodne-li se člen v rámci daných možností k zařazení do členské evidence v jiné základní organizaci, požádá o vyřazení z evidence ve stávající základní organizaci a bez zbytečného odkladu o zařazení do evidence v jiné základní organizaci. Příslušné základní organizace provedou o tom záznam.
12. Členství ve svazu zaniká:
a) vystoupením, oznámení o vystoupení ze svazu podává člen písemně té základní organizaci, ve které je veden v členské evidenci,
b) dnem 1. 1. kalendářního roku, na který nemá člen zaplacen členský příspěvek,
c) uplynutím šedesáti dnů při převodu členské evidence, jestliže se člen v této lhůtě nepřihlásí do členské evidence u jiné základní organizace,
d) vyloučením, poruší-li člen závažným způsobem nebo opakovaně členské povinnosti. O zániku členství vyloučením ze svazu rozhoduje výbor. K vyloučení člena ústředních a okresních orgánů ze svazu je nezbytný předchozí souhlas orgánu, jehož je vylučovaný členem,
e) úmrtím člena,
f) zánikem včelařského kroužku,
g) zánikem právnické osoby.
13. Člen, který byl vyloučen z ČSV, může být znovu přijat za člena ČSV nejdříve po uplynutí lhůty jednoho roku. Případné znovupřijetí člena kteroukoli ZO ČSV před uplynutím této lhůty je neplatné.
14. Při zániku členství nevzniká členovi nárok na podíl z majetku základní organizace nebo svazu.
15. ČSV vede v souvislosti s § 30 odst. 1 písm. f) seznam odběratelů z řad členů ČSV.

§ 30
Práva a povinnosti členů

1. Členové svazu mají tato základní práva:
a) účastnit se členských schůzí a projednávání všech otázek svazové činnosti v
působnosti základní organizace,
b) volit členy do orgánů svazu podle volebních řádů,
c) být voleni po dovršení 18 let věku do všech orgánů svazu podle volebních řádů,
d) obracet se s dotazy, návrhy, připomínkami a stížnostmi na orgány základní organizace a k příslušným vyšším svazovým orgánům,
e) využívat výhod, které poskytuje svaz svým členům,
f) odebírat časopis Včelařství, případně místo něj podle zásad přijatých RV ČSV jiná periodika,
g) být účastníkem řízení v rámci ČSV, jehož je stranou,
h) přispívat k naplňování cílů a úkolů svazu.
2. Členové jsou povinni:
a) podílet se na svazové činnosti, zejména účastnit se členských schůzí, odpovědně vykonávat funkce, do kterých byli zvoleni nebo kterými byli pověřeni,
b) včas platit stanovené příspěvky nebo odsouhlasené členské nebo účelové a registrační příspěvky,
c) podporovat a svým jednáním přispívat k rozvoji dobrých členských a společenských vztahů,
d) plnit usnesení a rozhodnutí svazových orgánů přijatá v rámci jejich kompetence,
e) znát a dodržovat zásady svazové a chovatelské činnosti, ochrany a tvorby životního prostředí, veterinární předpisy a opatření při zjišťování a tlumení včelích nemocí a nákaz, zejména varroázy a moru včelího plodu a při přesunu včelstev,
f) spolupracovat se včelařskými důvěrníky a funkcionáři svazu a na požádání jim umožnit vstup na stanoviště včelstev,
g) zvyšovat svoji odbornou včelařskou úroveň,
h) vystupovat vůči třetím osobám ve shodě s posláním a cíli ČSV,

§ 31
Svazová vyznamenání a ocenění zásluh

1. Za záslužnou a obětavou práci pro svaz a včelařství mohou být individuálním členům i právnickým osobám udělována svazová vyznamenání a odměny, popř. mohou být jednotliví členové jmenováni čestnými členy svazu nebo jeho složek a orgánů.
2. Udělování svazových vyznamenání, oceňování zásluh a jmenování čestných členů se řídí předpisy, které vydá republikový výbor.

§ 32
Porušení povinností a řešení sporů

1. Nesplní-li člen povinnosti zakotvené ve stanovách nebo uložené kompetentními orgány svazu a není-li předpoklad, že účelu bude dosaženo pouhým projednáním věci ve výboru příslušné základní organizace, může mu být uloženo jedno z těchto opatření:
a) napomenutí,
b) odvolání z funkce,
c) vyloučení ze svazu.
2. Postupy řešení porušení povinnosti upravuje jednací řád ČSV.

§ 33
Rozhodčí komise

1. Rozhodčí komise řeší sporné záležitosti z prostředí samosprávy svazu.
2. Rozhodčí komise je též odvolacím orgánem ve věcech rozhodnutí o porušení povinností na úrovni základních organizací podle jednacího řádu ČSV.
3. Rozhodčí komise se při své činnosti řídí statutem, který podrobně upravuje především působnost komise a proces řízení před komisí, statut schvaluje republikový výbor.
4. Rozhodčí komise má 5 členů a volí ji republikový výbor na návrh předsednictva RV.
5. Členem rozhodčí komise může být jen bezúhonná, zletilá a plně svéprávná osoba, která ve
svazu nepůsobí jako člen jiného ústředního voleného orgánu.
6. Rozhodčí komise volí ze svého středu předsedu.
7. Členové ČSV a organizační jednotky ČSV jsou povinni požádat rozhodčí komisi, aby spor mezi nimi byl projednán a rozhodnut podle předpisů svazu dříve, než se obrátí na příslušný státní orgán.
8. Rozhodčí komise působí tak, aby dosáhla především uzavření smíru mezi spornými stranami.
9. Rozhodčí komise vede evidenci rozhodovaných případů.
10. Nález rozhodčí komise je stanoviskem Českého svazu včelařů k dané věci.
11. Rozhodčí komise je povinna ve své činnosti postupovat podle stanov a dalších vnitřních předpisů ČSV a ve smyslu obecně závazných právních předpisů a důsledně respektovat zájmy členů a organizačních jednotek ČSV.

Část V.
HOSPODAŘENÍ A DALŠÍ ČINNOST SVAZU

§ 34
Zásady hospodaření svazu

Svaz jako právnická osoba a jeho organizační jednotky, které mají podle stanov oprávnění jednat vlastním jménem, hospodaří s péčí řádného hospodáře, tj. v souladu s právními předpisy podle těchto zásad:
1. Svaz hospodaří s vlastním majetkem, dále s majetkem, který je oprávněn užívat zejména na základě platných právních úkonů a z nich vyplývajících závazkových vztahů, zejména ze smluv.
2. Majetek a finanční prostředky k plnění svých cílů svaz vytváří zejména:
a) z příspěvků členů, případně dalších účelových příspěvků a poplatků,
b) z výnosů svazem založených obchodních společností nebo družstev,
c) z podílu výnosů právnických osob, kterých je svaz členem nebo společníkem,
d) z výnosů vkladů,
e) z výnosů pořádaných akcí a jiné činnosti vyplývající z poslání ČSV (např. vydavatelská činnost, živnosti,
f) z darů,
g) dotací a podpor z veřejných rozpočtů, případně jiných příjmů,
h) z pronájmu majetku.
3. Svaz a jeho organizační jednotky hospodaří s majetkem a finančními prostředky podle přijatého rozpočtu.
4. Obdrží-li svaz nebo jeho organizační jednotky určitý majetek (věci, finanční prostředky) k zajištění určitého úkolu nebo k určitému účelu, mohou s nimi hospodařit a použít je, není–li stanoveno nebo dohodnuto něco jiného, jen k určenému účelu.
5. Majetek, který vlastní nebo nabude svaz, je vlastnictvím svazu jako celku.
6. Majetek vytvořený nebo získaný základní organizací je vlastnictvím základní organizace, se kterým hospodaří samostatně.
7. Okresní organizace hospodaří samostatně s majetkem, který vytvořila nebo získala, a s prostředky, které jí svaz převede ze svého rozpočtu na její činnost.
8. Svaz může také část svého majetku dát do užívání svým organizačním jednotkám, které s ním mohou hospodařit, není-li dohodnuto nebo stanoveno jinak, jen podle svazem stanovených podmínek.
9. Organizační jednotky svazu jsou povinny plnit úkoly, vyplývající pro ně z platných obecně závazných předpisů, zejména daňových a účetních.

§ 35
Zánik svazu

1. Svaz zaniká:
a) rozhodnutím sjezdu o dobrovolném rozpuštění svazu,
b) pravomocným rozhodnutím ministerstva o rozpuštění svazu podle zákona o sdružování občanů.
2. Při zániku svazu se provede majetkové vypořádání, které provede likvidátor určený sjezdem. Při zániku svazu pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění provede majetkové vypořádání likvidátor určený ministerstvem.

§ 36
Majetkové vypořádání při zrušení organizační jednotky svazu

1. Při zrušení okresní organizace rozhodne republikový výbor, na koho přejde majetek, se kterým okresní organizace hospodařila, popř. závazky, které okresní organizace měla.
2. Při zrušení základní organizace určí příslušný okresní výbor způsob jejího zrušení:
a) zaniká-li ZO bez likvidace (rozdělením nebo sloučením), postupuje se podle § 28 odst. 10 stanov,
b) zaniká-li ZO s likvidací, provede se majetkové vypořádání tak, že se majetek ve vlastnictví ZO převede základním organizacím poměrně podle počtu včelstev členů, kteří k nim přešli. Majetek, ke kterému měla zaniklá ZO právo hospodaření, se převede na okresní výbor, v jehož obvodu měla ZO sídlo.

§ 37
Přechodná a závěrečná ustanovení

1. Orgány ČSV, ustavené přede dnem nabytí účinnosti těchto stanov, zůstávají v činnosti až do skončení svého funkčního období dle stávajících stanov, ve své činnosti však postupují podle stanov nových.
2. Stanovy ČSV nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení na IX. sjezdu ČSV a to 4. 12. 2010. Tímto dnem pozbývají platnosti dosavadní stanovy ČSV.
3. Toto znění stanov má zapracovány změny přijaté RV dne 13. 3. 2011 a 24. 3. 2013.
RNDr. Václav ŠVAMBERK v. r. Ing. Rudolf PELEŠKA v. r.
předseda tajemník

STATUT
Cechu profesionálních včelařů ČSV, o.s.

§ 1
Název a charakteristika

1. Název: Cech profesionálních včelařů ČSV, o.s.
2. Cech profesionálních včelařů ČSV, o.s. (dále jen cech) je organizační jednotkou občanského sdružení s názvem Český svaz včelařů, o.s. (dále jen ČSV). Jako organizační složka ČSV má cech právní subjektivitu, tzn., že má právo v rámci své působnosti v souladu se Stanovami ČSV jednat, nabývat práv a zavazovat se vlastním jménem v souladu s právními předpisy.

§ 2
Sídlo a působnost

1. Sídlo: Včelí farma Lom, ČSA 184, 435 11 Lom u Mostu.
2. Působnost se vztahuje na celé území České republiky.

§ 3
Činnost a poslání

1. Cech sdružuje profesionální včelaře.
2. Členství je dobrovolné.
3. Hlavním cílem činnosti je řešení potřeb profesionálních včelařů a dále zejména propagace a ochrana českého medu, zavádění nových progresivních poznatků vědy, techniky a výzkumu do včelařství, zkvalitnění chovu včel, spolupráce při tlumení a likvidaci nemocí a nákaz včel a včelího plodu, využívání zdrojů snůšky, poskytování informací, poradenství, vzdělávání, výměna zkušeností, spolupráce cechu s ČSV a příslušnými státními orgány při tvorbě zásad dotační politiky ve včelařství apod.

§ 4
Orgány cechu

1. Orgány cechu jsou:
a) valná hromada,
b) výkonná rada,
c) dozorčí rada.

§ 5
Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem cechu.
2. Řádnou valnou hromadu svolává výkonná rada jednou do roka.
3. Mimořádnou valnou hromadu svolává výkonná rada, požádá-li o to alespoň poloviční počet řádných členů cechu. Mimořádná valná hromada prioritně projednává problematiku, pro níž byla svolána. Program stanovují přítomní členové.
4. Svolání valné hromady oznámí výkonná rada minimálně 20 dní předem.
5. Valná hromada přijímá členy cechu.
6. Valná hromada může z důvodů závažných porušení předpisů cechu člena vyloučit.
7. Valná hromada projednává a schvaluje zprávy o činnosti a hospodaření cechu za období jednoho roku.
8. Valná hromada schvaluje návrh znění statutu cechu, dále schvaluje jednací řád a případně další předpisy potřebné ke své činnosti; stanovuje výši členského příspěvku.
9. Valná hromada volí výkonnou a dozorčí radu.
10. Valná hromada stanovuje pravidla hospodaření, připravuje a schvaluje plány činnosti.
11. Valná hromada schvaluje zprávu dozorčí rady a hodnotí činnost této rady.
12. Valná hromada rozhoduje o zániku cechu.

§ 6
Výkonná rada

1. Výkonná rada je statutárním a výkonným orgánem cechu v období mezi valnými hromadami.
2. Výkonná rada je volena valnou hromadou na období 5 let.
3. Výkonná rada může mít 5 nebo 7 členů. O počtu členů rozhoduje valná hromada.
4. Výkonná rada volí na svém prvním zasedání ze svého středu prezidenta a výkonného sekretáře. Jednat jménem cechu a zastupovat jej navenek jsou samostatně oprávněni prezident a výkonný sekretář. Podepisování se za cech provádí tak, že k názvu „Cech profesionálních včelařů ČSV, o.s.“ připojí své podpisy prezident nebo výkonný sekretář nebo v případě nepřítomnosti některého ze zástupců jiná výkonnou radou zmocněná osoba.
5. Výkonná rada rozhoduje na svém prvním zasedání o přidělení odpovědnosti členům za činnost v konkrétních oblastech – odpovědnost za hospodaření, legislativu, racionalizaci, marketing, styk se zahraničím. V případě potřeby rozhodne i o rozšíření seznamu odpovědností, případně o jejich sloučení.
6. Výkonná rada svolává valnou hromadu.
7. Výkonná rada se schází pravidelně nejméně dvakrát do roka
8. Výkonná rada zajišťuje realizaci usnesení valné hromady.
9. Výkonná rada připravuje materiály pro jednání valné hromady, podává valné hromadě zprávu o své činnosti.

§ 7
Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je revizním a kontrolním orgánem cechu.
2. Dozorčí rada je volena valnou hromadou na období 5 let.
3. Dozorčí rada je odpovědná za svou činnost valné hromadě.
4. Dozorčí rada je 3členná.
5. Dozorčí rada volí na svém prvním zasedání ze svého středu předsedu.
6. Předseda dozorčí rady má právo zúčastňovat se zasedání výkonné rady. Na zasedání výkonné rady však nemůže hlasovat.
7. Dozorčí rada seznamuje výkonnou radu a valnou hromadu s výsledky své činnosti.

§ 8
Výkonný sekretář

1. Výkonný sekretář vykonává administrativní činnost pro cech, zajišťuje styk s členskou základnou cechu a s další veřejností.
2. Výkonný sekretář může z rozhodnutí prezidenta provádět i další činnosti na základě pověření výkonnou radou.
3. Výkonný sekretář zajišťuje informovanost členské základy o dění v cechu; o dění mimo cech, ale s činností cechu souvisejícím; zápisy z valných hromad a zasedání výkonné rady, vede členskou evidenci, zajišťuje chod webových stránek cechu, v případě potřeby organizuje hlasování prostřednictvím elektronické pošty.
4. Výkonný sekretář zajišťuje styk s vedením Českého svazu včelařů, se zákonodárnými a výkonnými složkami státu, s úřady a institucemi, s dalšími organizacemi a subjekty. Funkce výkonného sekretáře se ustavuje jako funkce placená.

§ 9
Členství

1. Členem cechu může být jen člen Českého svazu včelařů starší 18 let, který souhlasí se statutem cechu v platném znění.
2. Členem cechu může být pouze včelař (fyzická nebo právnická osoba) zimující více než 150 včelstev a tato včelstva má řádně evidována na sekretariátu Republikového výboru ČSV a u Českomoravské společnosti chovatelů.
3. Členem cechu se může stát i začínající profesionální včelař, jenž se stará o více než 100 včelstev a přijme závazek, že do dvou let zvýší počet včelstev na hranici 150 včelstev. Lhůta plnění tohoto závazku začíná plynout 1. lednem kalendářního roku, který následuje po roce, v němž byl nový člen přijat.
4. zrušen
5. Podmínkou k projednání přihlášky ke členství je písemné doporučení dvou členů cechu.
6. Podmínkou řádného členství je zaplacení členského příspěvku na příslušný kalendářní rok. Platba musí být provedena do 31. března. Po tomto termínu je členství automaticky ukončeno.
7. O čestném členství rozhoduje řádná valná hromada.
8. Členství zaniká dobrovolným vystoupením z cechu, zánikem členství v ČSV, zánikem právnické osoby, vyloučením z důvodu nesplnění bodu 2 a 3 tohoto paragrafu, vyloučením za závažné porušení předpisů cechu, nezaplacením členského příspěvku do 31. 3. daného roku.

§ 10
Jednání orgánů

1. Každý člen cechu, výkonné a dozorčí rady má jeden hlas.
2. Hlasovat je možno tajně, veřejně, či v případě potřeby také elektronickou poštou. O způsobu hlasování rozhodne ten orgán, jehož jednání je svoláno, při zahájení zasedání.
3. Běžná rozhodnutí se přijímají nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.
4. Závažná rozhodnutí: zánik cechu, volba funkcionáře, přijetí nového člena, vyloučení člena z důvodu závažného porušení předpisů cechu jsou přijímána dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů.
5. Orgány cechu jsou usnášeníschopné, je-li přítomno 66 % členů.

§ 11
Hospodaření

1. Náklady na činnost cechu jsou hrazeny z členského příspěvku členů cechu.
2. Výši členského příspěvku na nejbližší roční období schvaluje řádná valná hromada. Návrh na výši členského příspěvku předkládá výkonná rada.
3. Případné obchodní aktivity členů cechu nesmějí být v rozporu s cílem a posláním cechu.

§ 12
Závěrečná ustanovení

Statut cechu jakožto předpis upravující organizační strukturu organizační jednotky ČSV tvoří součást Stanov ČSV.
Jan Kolomý v.r. Petr Táborský v.r.
prezident výkonný sekretář